«برند خود را خاص کنید» 
زبان

لیبل پاچنار نسخه اودوو 13.0+e-20211025

اطلاعات درباره لیبل پاچنار نمونه اودوو Open Source ERP.

برنامه های نصب شده

Web Persian Calendar
Web Persian Calendar
Customize odoo OEM (Boost, My Odoo)
1 click customize odoo, reset data. For quick develop. Set brand, boost, reset data, debug. Language Switcher. Easy Delete data.reset account chart. customize my odoo.
CRM
پیگیری سرنخ ها و فرصت ها
تارنما
سایت ساز نسخه Enterprise
صدور فاکتور
فاکتورها و پرداخت ها
مخاطبان
آدرس های مخاطبان خود را سازماندهی کنید
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال های خصوصی
S3 backing up
Yet another backup tool, but with sexy graphs
SMS Customize
Iranian SMS Gateway for odoo
Web Window Title
The custom web window title
گاهشمار
زمان بندی جلسات کارکنان
بلاگها
انتشار پست های بلاگ، اعلان ها، اخبار

بومی سازی /جدول حساب ها نصب شده

Iran - Accounting
Iranian localization of OpenERP accounting
عمومی - حسابداری